Sisterhood Bond – Shona

Sungano Yemadzimai (Sisterhood Bond)

Download this document
Word 97 version (145KB)
Acrobat PDF version (78KB)

View the English version
View the Ndebele version

WOMEN OF ZIMBABWE ARISE – WOZA
P. O. Box FM 701, Famona, Bulawayo
By Women for Women and with Women, across Race, Colour, Creed, Class or Political Persuasion. Empowering Women to be Courageous, Caring, Committed and in Communication with their Communities.

WOZA SISTERS’
SUNGANO YEMADZIMAI

 

Zita rangu ……………………………………………………………………………………………

Ndirikuvimbisa kuti ndichabatsirana nemamwe madzimai. Tichabatana mawoko pakurwisa kuti ticherechedzeke pakudzosa Zimbabwe murunyararo, muutongo whakajeka, nebudiriro.

Apo kurwisa kuchienderera mberi ndichayeuka zvinotevera:

  1. Kutaura nokukurudzira mamwe madzimai kuti aite saizvozvo kuti inzvi remadzimai rinzvike. Madzimai aafanirwi kushupika akanyarara.
  2. Mukusanganira nevamwe tichi kurukura nezvinotishungurudza nokusimuka tichiita panekungo gununguna.
  3. Kuva munyaradzi nomuteereri kusimbisana. “Kukurukura kunotapudza shungu nenhamo”.
  4. Kuratidzira rudo no kusatya mudzimba medu nemu vavakidzani, ndichibatsira kubvisa kutya muvanhu.
  5. Madzimai, mamai eZimbabwe yose. Saka, ngaa wane chiremera.
  6. Kuva, mumiririri wezvinhu zvisina hukasha, kuratidza vanhu kuti tinogona kugadzirisa nyaya dzinotinetsa kusina vhingamupopoto.
  7. Kuva ne chido chokubatana pakunzvirana nemadzimai anepfungwa dzakafanana.
  8. Kukurudzira zviitiko zvinokururama muna mwari. Nokurarama pakumuziva.
  9. Kumiririra kuva Democratic, nekuzvininipisa mune zvakawanda, zvinobva muvanhu.
  10. “Kurwadzisiwa komumwe wedu, kurwadzisiwa kwedu tese”.

Ndinovimbisa!

Ndatsidzira : ………………………………………… Zuva: ………………………………………………

Mupupuriri : ………………………………………… Mupupuriri : ………………………………………

Copyright © 2004