Sisterhood Bond – Ndebele

Isibopho Sabomama (Sisterhood Bond)

Download this document
Word 97 version (145KB)
Acrobat PDF version (78KB)

View the English version
View the Shona version

WOMEN OF ZIMBABWE ARISE – WOZA
P. O. Box FM 701, Famona, Bulawayo
By Women for Women and with Women, across Race, Colour, Creed, Class or Political Persuasion. Empowering Women to be Courageous, Caring, Committed and in Communication with their Communities.

WOZA SISTERS
ISIBOPHO SABOMAMA

 

Ibizo Lami ……………………………………………………………………………………………

Ngiyathembisa ukuthi ngizasebenza kanzima ukuthi ngimele njalo ngixhase odadewethu. Ngizakuba lesandla ekuxhaseni odadewethu kumzabalazo, simanyene sizafika kubanga linye lozulu wonke. Simanyene njalo, sizaletha ukuthula, ukwahlulelwa okusobala, le ngqubela phambili ye Zimbabwe.

Njengokuqhubeka komzabalazo wethu, ngizaqhubeka ngilandela izinqumo lezi:

  1. Ngizakhuluma kuzwakale, kumbe santando, ngikhuthaza amanye amakhosikazi ukuthi enze okufanayo. Njalo ilizwi labo lizwakale bangafi bethule. “Umtwana ongakhaliyo ufela embelekweni”.
  2. Ukubuthana labanye ngokuthula njalo sixoxa ngokuthi sizakwenzani ngokusihluphayo, kulokuthi sihlale sikhonona kuphela.
  3. Ngibelihlombe lokweyama kulabo abahlukuluzekileyo, njalo ngilalelisise. “Udubo oluchathekelenweyo luba yingxenye”.
  4. Ngitshengise uthando lesibindi ngekhaya lesigabeni ukuze ngisuse ukwesaba okusebantwini.
  5. Amakhosikazi ngomama besizwe, ngakho kumele baqakathekiswe.
  6. Ukuba ngummeli wokungabi lodlakela, ukuze abantu babone ukuthi singenelisa ukuhluza okusihluphayo ngokuthula.
  7. Ukudinga kanye lokusekela abanye omama abalombono ofanayo.
  8. Ukwazi lokwesaba uNkulunkulu, kanye lokukhuthaza izenzo eziphakamisa impilakahle yomoya.
  9. Ukukhankasela ukubaluleka ekwenzeni, lokubekezelela imbono lemicabango eyehlukeneyo.
  10. “Ukulimala koyedwa, yikulimala kwethu sonke”

Ngiyathembisa!

Yimi: ………………………………………………… Mhlaka: …………………………………………

Umfakazi: ………………………………………… Umfakazi: ……………………………………

Copyright © 2004