The People’s Charter – Ndebele version

Download this document
Word version (41KB)
Acrobat PDF version (32KB)

Ukuphupha iZimbabwe Entsha
Amalungelo Avunywe Alotshwa Ngabantu

AmaZimbabwe, elokubambana lokuzimisela ngenhliziyo yonke, ayamemeza:

 • Ukuthi ngemva kweminyaka engamatshumi amabili lesithupha (26) sithole uzibuse, inkululeko lamathuba alinganayo esasiwathenjisiwe lokhe singakawatholi;
 • Amaphupho esasilawo enhlalakahle – ukuzotha, induduzo, lokuvikelwa – sephenduke kwabangamaphupho amabi. Izizalwane zeZimbabwe kumele ziphuphe futhi, njalo zenze amaphupho azo afezeke;
 • Kumele sihlale sizazi ukuthi sifanelwe ngokungcono njalo singabi lokwesaba sikholwe ukuthi silelungelo lekusasa enhle njalo silelungelo lokuphatheka ekufezeni lokhu.
 • Thina abantu beZimbabwe amakhosikazi, abesilisa labantwana, kugoqela yonke imbala, imihlobo lenkolo ezitshiyeneyo, sizandawonye sihloniphana njalo silingana samukela amalungelo avunywe alotshwa ngabantu phansi, siyazi ukuthi uma simanyene engafezeka;
 • Sizasebenza ndawonye ngamandla, ngesibindi lethemba ukuze izizalwane zeZimbabwe zithole umbuso okhululekileyo, ukuthula lokuzotha ngempela.

Sonke Sizaba Lokukhululeka Njalo Lokulingana

 • Wonke amaZimbabwe azabalokulingana, kungakhethelekile ukuthi ungowesifazane kumbe ungowesilisa, kumbe uyisigoga, umbala kumbe udabuka ngaphi kumbe ungumhlobo bani. Amalungelo abomama labantwana kumele aqakathekiswe njalo avikelwe;
 • Sizafundiswa ngamalungelo lenkululeko alotshwe kusisekelo sombuso wethu lemthetho yomhlaba wonke jikelele; njalo sizawakholisa sikhululeke;
 • Sizaba lenkululeko ekubuthaneni, lekuqoqeni, lekukhulumeni imbono yethu singela kwesaba lokwethuselwa.

Ukuphatheka Kwabantu Kwezombusazwe

 • Abantu bazaziswa njalo bakhuthazwe ukuthi baphatheke ngokugcweleyo kundlela zonke zokuphatha ilizwe lekuqhubeni amalungelo abo njengezizalwane;
 • Wonke umuntu ozelwe eZimbabwe uzavunyelwa ukuba yisizalwane selizwe, incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zokuhambisa kwamanye amazwe kuzatholakala kalula kuzizalwane zonke;
 • Abantu bazakhululeka ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela kwesaba lokwethuselwa. Inkokheli kuzibanga zonke zizakhethwa kukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezelwa;
 • Amakhosikazi kumele akhuthazwe ukuthi babe ngabakhokheli ukuze kube lokulingana kwabesifazana labesilisa;
 • Kuzaba lequla elizimele lodwa elizaphatha libone ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho njalo ukhetho luzaba lenhloli ezingasekeli hlangothi, abavela phakathi laphandle kwelizwe;
 • Abantu bazakhululeka ukukhetha ibandla lezombangazwe abalifunayo njalo bengasoze babandlululwe ngokusekela lelobandla;
 • Zonke ingatsha, izisebenzi zikahulumende, amapholisa lamabutho, azisoze zingenele kwezombangazwe kodwa zizagcwalisa izifiso zikazulu.

Inkokheli Esizifunayo

 • Zonke inkokheli zizabalomlandu, wokunakekela abantu ababakhokhelayo njalo bafake udaba lenhlupho zabantu enhlizweni njalo benze okungathuthukisa isigaba;
 • Inkokheli kuwo wonke amabanga zizahlonipha abantu bonke ngokulinganayo, balalele izikhalazo zabo, bazwe imbono yabo nxa besenza izinqumo njalo babuye lempumela ebantwini;
 • Inkokheli kumele zazi ukuthi zizabalomlandu njalo zamukele ukuthi abantu ababakhethileyo balelungelo lokuchothoza imithetho kumbe indlela abasebenza ngayo;
 • Inkokheli kuwo wonke amabanga kumele emphakathini batsho ukuthi bazahlukana lenkohlakalo lokukhethana ngobuhlobo;
 • Induna labosobhuku akumelanga bakhethwe ngabezombangazwe kodwa bakhethwe ngesiko. Akumelanga basekele amabandla ezombangazwe. Kumele bahlale ezigabeni abazikhokhelayo, kulokuthi bahlale ePhalamende.

Ukulunga Emthethweni

 • Kuzakuba lesisekelo sombuso esitsha esilotshwe ngabantu beZimbabwe singesabantu beZimbabwe;
 • Imithetho yonke engalunganga njalo encindezela okumqoka kunkululeko yabantu izakwesulwa;
 • Umthetho uzasebenza njenjomthetho njalo akula loyedwa ozabanga phezulu komthetho welizwe. Wonke umuntu uzaba lethuba elilinganayo ukufinyelela lokuphathwa ngokulunga kwezomthetho; abephuli bomthetho bazalandelwa, betheswe icala njalo bazajeziswe, kungela kuthi ngowaliphi ibandla lombangazwe;
 • Abomthethwandaba bazasebenza bengala hlangothi njalo bengamelanga ezombangazwe, bazinikele ukuphakamisa imithetho njalo bakhulise umkhuba wokulunga;
 • Izibotshwa zizaphathwa ngendlela elobuntu, bagcinwe endaweni ezilobuntu njalo bazathola imfundiso yokuthi bangahlala njani labanye abantu kanye lokuzinceda empilweni zabo. Izibotshwa ezingaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyangalombili (18) azisoze ziphathwe njengabantu abadala ngamapholisa, emthethwandaba kumbe entolongweni.

Umhlabathi Lo Ngumhlabathi Wethu

 • Uhlelo lokwabiwa komhlabathi kumele luqalise kutsha njalo kumele kuphiwe umuntu wonke ngokulinganayo kungela bandlululo lwemihlobo kumbe ukuthi ungowesifazana kumbe wesilisa – uphiwe abazawusebenzisa ngendlela ukuze kube yinzuzo yelizwe;
 • Amalungelo okuba ngumnini wempahla azahlonitshwa;
 • Umhlabathi kumele uphiwe abantu abazawusebenzisa ngendlela efaneleyo okuzanceda amaZimbabwe wonke kube lencwadi etshengisela ukuba umhlabathi ngowakhe;
 • Abalimi bazancediswa ngemali langempahla yokusebenzisa ukuze ukulima kube lula njalo kube lesivuno esihle;
 • Abalimi bazathola intengo ehambelana lezilimo zabo ekuthengiseni njalo bazavunyelwa ukuthenga lokuthengisa abakufunayo bekhululekile.

Umnotho Lengqubela Phambili

 • Uhulumende uzenza ngazo zonke indlela ukuthuthukisa izizwe ngokulinganayo emadolobheni lemaphandleni okugoqela izakhiwo eziletha ingqubelaphambili;
 • Uhulumende uzakhuthaza indlela zokuhuga abazasungula amabhizimusi azadala imisebenzi njalo akhusele intuthuko kuzizalwane zeZimbabwe;
 • Uhulumende uzenza ngamandla akhe wonke ukuthi amise ukwehla kwesisindo sedola ngokukhusela inzuzo;
 • Izizalwane zeZimbabwe zifuna indlela ebalulekileyo njalo ebasuthisayo kwezemithelo njalo kube lengcazelo ukuthi imthelo yabo isebenza njani;
 • Uhulumende uzazinikela ngeqiniso ekuqedeni inkohlakalo njalo engayiyekeli iqhubeke ibhidliza ezomnotho;
 • Imali yethu kumele ibe ngeyoqobo ukuze ibelesisindo.

Ilungelo Lokuziphilisa

 • Umuntu wonke uzakuba lelungelo lokuziphilisa ukuze abe lesithunzi angaphili ngokukhangezwa ukuze aphile;
 • Kuzakuba lemisebenzi eyaneleyo, lezindlela zokusebenza ezizothileyo njalo leholo elingenelisa ukuthi umuntu aphile njalo kungabi lokwehlukana kweholo kumsebenzi munye;
 • Kuzakuba lokutholakala koncedo lokuqalisa inhlelo zokuziphilisa, ikakhulu kulutsha labafelwakazi;
 • Abantu bazavunyelwa ukuthengisa lokuthenga; incwadi zokuthengisa njalo lendawo zokuthengisela zizaphiwa abantu ngokulinganayo;

Inhlalakahle

 • Kuzaba lokudla okwanele wonke umuntu;
 • Zonke izinto ezifuneka empilweni zabantu mihla ngemihla zizatholakala njalo zizathengeka; nxa kusenza; kumele kube lohlelo oluhlolisisa ngentengo ukuze wonke umuntu enelise ukuthenga;
 • Wonke umuntu uzenelisa ukuthola indawo yokuhlala elohlonzi njalo elentengo ayenelisayo, imbadalo yezindlu izakwehliswa lamalungelo okuba umniniwo azahlonitshwa;
 • Indawo zonke zemadolobheni lemakhaya zizenelisa ukuthola uncedo olwamanzi ahlanzekileyo, lezempilakahle lokubuthwa kwezibi okuvikelekileyo;
 • Zonke izindawo emadolobheni lasemakhaya zizenelisa ukuthola amagetsi ngentengo eneliswa nguzulu;
 • Kuzakuba lendlela zokuhambisa ezaneleyo kuzo zonke izindawo zeZimbabwe. Asebekhulile (amaxhegu lezalukazi) bazavunyelwa ukugada kungela mbadalo lapho abahlezi khona;
 • Abantu abangenelisi ukuziphilisa ezigabeni bazanakekelwa amaxhegu lezalukazi, abafelokazi labaphila belegcikwane leHIV/AIDS, intandane kanye lezigoga bazanakekelwa nguhulumende ngokugcweleyo;
 • Bonke abantu bazakuba lelungelo lokuphumula, lemidlalo njalo lokuzilibazisa.

Ukufundisa Isizwe

 • Umntwana wonke uzathola imfundo ngokulinganayo kungelabandlululo. Labo abangenelisiyo bazancediswa;
 • Imfundo yogatsha lwaphansi (primary education) ayisoze ibe lembadalo lemfundo yogatsha lwaphezulu (secondary education) izakweneliswa ngumuntu wonke njengesithembiso sika 1980;
 • Izifundi zonke zizathola imfundo elohlonzi, bazafundela ezindlini – kuzabalezingwalo, amatafula, lezinto zonke ezifunekayo esikolo;
 • Kuzaba lababalisi abaqeqetshileyo abazimiseleyo ukufundisa isizukulwane esizayo. Kumele sibahloniphe ngokuzinikela kwabo emsebenzini bathole iholo elihambelana lomsebenzi wabo;

Sifuna Impilakahle

 • Umuntu wonke uzathola ukwelatshwa ngentengo ephansi njalo eyaneliswa nguzulu wonke weZimbabwe;
 • Izibhedlela lama clinic kuzakuba lemithi lemitshina layo yonke impahla eyaneleyo;
 • Labo abaphila legcikwane leHIV/AIDS bazathola imithi (ARVs). Abangelamali zokuthenga bazaphiwa kungela mbadalo njalo nxa kudingakala, bangazuza uncedo lokudla kungela mbadalo;
 • Asebekhulile (amaxhegu lezalukazi) bazakwelatshwa lokuthola imithi kungela mbadalo;
 • Kuzakuba labomongikazi labo dokotela abafundele umsebenzi labazinikeleyo bephathe kuhle abantu; kumele sihloniphe ukuzinikela kwabo emsebenzini bathole iholo elihambelana lomsebenzi wabo;
 • Abantu kumele bavunyelwe ukufa okulesithunzi, indleko zokungcwaba kumele zaneliswe nguzulu.

Ukuqhutshwa Kwembiko

 • Kuzakuba lemisakazo ezimeleyo, amaphephandaba labomabona kude okuzaletha imbiko eqondileyo;
 • Kuzakuba lokubhalwa kwendaba ezimqoka ezingasekeli hlangothi. Zonke inhlangothi zombangazwe zigoqelwe ngokulinganayo.

Akugobo lingeqondiswe

 • Kuzakuba lokuxolisa kwalabo ababalesandla kuGukurahundi njalo kube lokuchaza obala ukuthi bakwenzelani;
 • Abasindayo kuGukurahundi lemuli zalabo ‘abanyamalalayo’ kumele bathole inhlawulo;
 • Izimbiza ezathathwa eNjelele eMatopo kweleMandebeleni kumele zibiselwe. Lokhu kwayenziwa yikuswelakala kwenhlonipho. Kumele kube lokuxolisana okugcweleyo;
 • Abalahlekelwa ngesikhathi soMurambatsvina kumele bathole izindlu abazithenjiswayo njalo kumele bathole inhlawulo;
 • Abakhokheli abahuquluza inotho yelizwe ngenkohlakalo kumele bahanjiswe emthethwandaba.

Ukuhlonipha Amasiko

 • Umuntu wonke uzakuba lelungelo elilinganayo ekukhulumeni ngolimi lwakhe lokuzalwa lokunanza usiko lwakhe lomthetho wakibo;
 • Izizalwane zeZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo, kumele bafundiswe amasiko lemilayo yabo leyabanye. Ukwenzela ukuthi kube lenhlonitshwa kwamasiko wonke.

Ukuthula Lobungane

 • Izizalwane zeZimbabwe ngomdabuko ngabantu abalobudlelwano labanye –Asitshengisele ubudlelwano lamazwe esakhelane lawo, kumkhono weAfrica lomhlaba wonke jikelele. Ukuze basincedise ukwakha ilizwe lethu leZimbabwe.

Bonke abathanda iZimbabwe abasixhase ekufezeni injongo yokuqondiswa kwamagobo kwezenhlalakahle lokuzothisa uzulu ngempela.